Udskriv kapitel
(3 sider)

23.  Om kosmos

Stjernevrimlen er underet, der hver nat åbenbarer sig for os - det vel nok mest overbevisende vidnesbyrd om en transcendent virkelighed. Antagelig kommer det store et menneske nærmest, når lysene fra de tyste stjerner spejler sig i dets øjne.

Det er kardinalspørgsmålet, som intet tænkende menneske undgår at for­holde sig til: Opstod Universet ved et slumpe­træf af kemiske omstæn­dig­heder, hvor­efter selv­organi­serende processer ordnede resten - eller står der en gud­domm­elig viljes­kraft bag? Hypotesen om Big Bang er et udtryk for menne­skets trang til at kende begyn­delsen. Men der vil altid være et barn, der spørger: Hvad var der før begyndelsen?

Skal man tro vor tids kosmologer, har man i dag styr på Universets udvik­ling helt tilbage til et split­sekund efter time zero. Det skyldes dog næppe reverens for en gud­dommelig urkraft, når man tilskriver det resterende begiven­heds­forløb en faktor udenfor fysik­kens begrebs­verden. Man har ved hjælp af Hubble-teleskopet obser­veret galakser mere end tolv milli­arder lysår borte, og man spotter til stadig­hed nye, der som slørede lanter­ner åben­barer sig i rummet. Det er endnu for tidligt at sætte alder på Universet. Det vil altid være mis­visende at tale om tid i forbin­delse med Universet, for hvordan skulle tid kunne relatere til tid­løs­heden? Hvad der tæller i fæno­menet kosmos, må frem for mate­matik og geometri være facit: Nattens funk­lende katedral, som ingen med sindets opladthed i behold kan skue uden en følelse af betagethed og undren.

Så længe kosmologien kun har rimeligt tjek på de fem til ti procent af Universet, der består af synligt stof, fore­kommer en teori om dets til­blivelse unægtelig en kende hasar­deret. Måske burde mangelen på empirisk evidens mane til lidt mindre påståe­lighed.

Det virkelig skræmmende i vort forhold til Universet er ikke den mangel­fulde viden, men hildet­heden i en blot og bar mekanisk opfat­telse af det. Det siger lidt om de svimlende afstande i Universet, at en rumsonde afsendt fra Jorden med kurs mod den nærmeste stjerne efter Solen, Proxima Centauri, først ville ankomme efter en rejse på 80.000 år, og selv et radio­signal ville være mere end fire år under­vejs. Til trods herfor siges antallet af UFO-freaks at være støt stigende.

Bevægelse er kodeordet i Universet. Alt roterer, cirkler, vandrer i et gravi­ta­tio­nens ubryde­lige samspil, der næppe tillader blot en enkelt galakse at komme på afveje. En bagved­liggende hensigt og plan synes overalt til stede. Omend generelt uaf­vidende ledes kosmo­logien skridt for skridt mod erkendelsen af Gud som en rea­lis­tisk hypotese: Der er givet­vis mere mellem himmel og jord, end noget menneske har drømt om...

Det er mindre end hundrede år siden Edwin Hubble var i stand til at lokali­sere Mælke­vejen som blot én galakse ud af myriader. Ikke desto mindre udtaler super­strengs­teore­tikere sig allerede nu om en snarlig fremkomst af Teorien om Alt. Mon dog ikke Den Højeste beholder lidt hemme­lig­heder for sig selv?

Man kan være sikker på, at Universet er mere komplekst, mere grandiost og facet­teret, end selv den dris­tigste fantasi lader ane. Der findes stjerner så langt borte, at deres lys endnu ikke har nået os... Enten udgør Universet et for­bundet hele i form af en dynamisk, hensigts­mæssig mega­orga­nisme - eller også er det fundamen­talt anar­kistisk. Intet tyder på det sidste.

Det ville være en absurditet uden lige, dersom Universet alene var til som en smuk kulisse for menne­skets skyld. Bestående af mill­iar­der og atter mil­liar­der af galakser, hver med mill­iar­der af sole, taler enhver sand­syn­lig­heds­bereg­ning da også for fore­komsten af planeter med livs­betin­gelser svarende til Jordens. Vi optræder næppe solo på den kosmiske scene.


Ifølge den bibelske skabelsesmyte sagde Gud "Der blive lys" - og der blev lys. Det er et smukt udtryk for til­syne­komsten af de første sole, Big Bang eller ej. Alligevel synes vor tids kosmologer fast beslut­tede på at fratage en mulig Primær Instans æren. Der skulle jo nødig gå skår i fagstoltheden...

Det er det påtrængende spørgsmål i kosmologisk kontekst: Kan en natur­viden­skab med berør­ings­angst overfor alt immaterielt opnå en fuld­gyldig erken­delse af sit objekt? Endnu er det ikke set, at noget har frem­bragt sig selv. Skulle Universet, som det mest sofisti­kerede fænomen af alle, gøre en und­tagelse? Det er kos­mo­logiens påstand, at før det skønnede Big Bang herskede det absolutte intet. Men kan en materia­lisation ud af intet til­veje­bringes uden en første årsag, en causa causans?

Rationalitet er en grundpille i menneskets udforsknng af Universet. Men når den ratio­nelle analyse bliver ene­rådende, når Gud er blevet et fyord og enhver antyd­ning af en meta­fysisk dimension for­kastes, må det være på sin plads at efter­spørge en videnskab med et mere vidt­gående ressort­område. Eller måske er vi bedre tjent med, at det uudsige­lige forbliver - uudsige­ligt? Som det forkyndes i Johannes­evan­geliet: I begyndelsen var ordet, således kunne en kosmo­logiens kanon lyde: I begyn­delsen var Singu­lari­teten. Ønsker man at vide, hvor denne kom fra, blæser svaret dog fortsat i vinden.

Det univers, som nogle vil gøre til et resultat af tilfældet, overlader tydelig­vis intet til tilfældet. Som fysikeren par exellence i en nu velkendt aforisme har bemærket: Gud spiller ikke med terninger...

Som dansende snefnug fremstår på de spektakulære Hubble Deep Field-fotos sværme af galakser, som de så ud for milli­arder af lysår siden. Universets grænser flyttes til stadig­hed - dog kun med det resultat, at mysteriet åbner for nye mysterier.


Skønt Jorden tilhører et solsystem beliggende i yderzonen af en gængs spiral­ga­lakse, har mennesket i sin utrolige indbildsk­hed en tendens til at opfatte sin til­stede­værelse som kulmina­tionen af al bedrift i verden­saltet. Man aner Universets smil. Hvis der i Universets oceaniske dybder kun fandtes bio­logisk liv på Jorden, ville det indikere en util­strække­lighed hos Skaberen, hvilket i sagens natur burde være ude­lukket. Det må derfor antages, at det formelig vrimler med liv i rummet.

Jorden vil engang forgå, men ikke Universet, for det er stedse selv­forny­ende. Der vil altid være sol­systemer ad infinitum, som der forment­lig altid vil være planeter, hvor civili­sa­torisk liv udfolder sig. Det evige liv er visselig ikke en drøm for troende.

Det tager vort solsystem omkring 250 millioner år at fuldføre en runde omkring Mælke­vejens kerne. At Homo Sapiens med sine maksimalt 250.000 år på bagen kun har været med­rej­sende en tusinde­del af en enkelt grand tour (og sand­syn­ligvis højst vil hænge ved en en tusinde­del mere), fortæller lidt om vor i kosmisk hen­se­ende aldeles flygtige til­stede­værelse: Vi er her kun på fransk visit...

Vi kan være glade for, at de kolossale afstande i Universet hidtil har forhin­dret kom­mu­nikation med mulige andre civili­sationer. For hvor beskæm­mende ville det ikke være, dersom de i ud­vik­ling var nået langt videre end os...

Eksistensen af det usynlige stof som Universets dominerende komponent er en kon­sta­tering, der må tilskynde til måde­hold med videns-euforien. Når dertil lægges gåderne omkring objekter som kvasarer og sorte huller, står det klart, at der endnu er mange trin at betræde på den astrono­miske himmelstige.


Det er det nedslående faktum om menneskeheden, at den på et tidspunkt vil for­svinde lige så ube­mær­ket af det øvrige Univers, som da den opstod. Måske gjorde vi klogt i at notere os, at vor historie sub specie aeternitatis engang vil være at ligne med et bål, der en tid lang blusser op i natten for der­efter lang­somt at brænde ud.

Burde den omstændighed, at solsystemet som det ganske univers med sikkerhed vil over­leve vor eksistens på Jorden, ikke til­skynde til lidt mere socia­bilitet, lidt mere god vilje, mens vi er her?

Der er en vis betryggelse ved, at tyngdekraften, trods rummets postu­lerede ekspan­sion, til stadig­hed knytter klyngerne af galakser sammen, mens de stævner, ja, hvor­hen? Med al respekt for kosmolo­giens resul­tater må det fortsat konstateres: Hvad ved vi?


Et usynligt bånd går hver nat mellem de mange sjæle, der på stille steder drages mod stjer­nerne, mod det evige, mod Gud. Hvor finder sindet vel lise som i det åbne land­skab under stjer­nernes tegn?

For det intuitive menneske vil Universet altid fremtræde som en guddom­melig mani­fes­tation, overfor hvilken den rent mekanis­tiske model må fore­komme yderst man­gel­fuld. Vi kan som barnet gribe efter en stjerne, men vi kan aldrig nå den - og godt det samme. For uden længslen som en integre­rende del af vor natur ville livet blive en trøstesløs ørkenvandring.

Mennesket kan være opslugt af stjernekrigsførelse, af en hollywoodsk pseudo­vir­ke­lig­hed; troligt tindrer dog hver nat den ægte vare. Kun den, som i stum betagelse har stirret mod nattens ferige af stjerner forstår, hvad det vil sige at have stået ved evig­hedens tærskel.

Man kan lade tanken gå på vandring i det stjernestrøede rum, men fatte det kan ingen. Den moderne astro­nomi gør sit bedste for at tings­lig­gøre Univer­set, men den kan aldrig af­skaffe stjerne­skærets magi, det evige eventyr i natten. Mangt og meget i Universet kan forklares gennem den natur­viden­skabelige metode, men der vil altid være en inderste hemme­lighed, som forbliver uransagelig.

I havet af sole, galakseriger, stjernefostre åbenbarer sig hver nat Guds Maje­stæt, Hans stor­ladne virke­lig­hed. Hvor kom de fra disse stjerne­vidder, der nat efter nat for­tryller sindet - gådefuldt som Sfinksens smil?

Tal om ekstatisk liv, om trillioner af sole, om verdener hinsides verdener, undere efter undere, tal om kosmos.


 Udskriv kapitel (3 sider)